செய்திகள்&நிகழ்ச்சிகள்

Home தமிழ் எழுத்துக்கள்

தமிழ் எழுத்துக்கள்

தமிழ்எழுத்துக்கள்

உயிரெழுத்துக்கள் (12)

அகரம்அம்மா, ஆகாரம்ஆடு, இகரம்இலை, ஈகாரம்ஈட்டி, உகரம்உரல், ஊகாரம்ஊஞ்சல், எகரம்எலி, ஏகாரம்ஏணி, ஐகாரம்ஐந்து, ஒகரம்ஒட்டகம், ஓகாரம்ஓணான், ஔகாரம்ஔவையார்

ஆய்தஎழுத்து (1)

மெயெழுத்துக்கள் (18)

க், ங், ச், ஞ், ட், ண், த், ந், ப், ம், ய், ர், ல், வ், ழ், ள், ற், ன்.

உயிர்மெய்யெழுத்துக்கள் (216)

 

கா

கி

கீ

கு

கூ

கெ

கே

கை

கொ

கோ

கௌ

ஙா

ஙி

ஙீ

ஙு

ஙூ

ஙெ

ஙே

ஙை

ஙொ

ஙோ

ஙௌ

சா

சி

சீ

சு

சூ

செ

சே

சை

சொ

சோ

சௌ

ஞா

ஞி

ஞீ

ஞு

ஞூ

ஞெ

ஞே

ஞை

ஞொ

ஞொ

ஞௌ

டா

டி

டீ

டு

டூ

டெ

டே

டை

டொ

டோ

டௌ

ணா

ணி

ணீ

ணு

ணூ

ணெ

ணே

ணை

ணொ

ணோ

ணௌ

தா

தி

தீ

து

தூ

தெ

தே

தை

தொ

தோ

தௌ

நா

நி

நீ

நு

நூ

நெ

நே

நை

நொ

நோ

நௌ

பா

பி

பீ

பு

பூ

பெ

பே

பை

பொ

போ

பௌ

மா

மி

மீ

மு

மூ

மெ

மே

மை

மொ

மோ

மௌ

யா

யி

யீ

யு

யூ

யெ

யே

யை

யொ

யோ

யௌ

ரா

ரி

ரீ

ரு

ரூ

ரெ

ரே

ரை

ரொ

ரோ

ரௌ

லா

லி

லீ

லு

லூ

லெ

லே

லை

லொ

லோ

லௌ

வா

வி

வீ

வு

வூ

வெ

வே

வை

வொ

வோ

வௌ

ழா

ழி

ழீ

ழு

ழூ

ழெ

ழே

ழை

ழொ

ழோ

ழௌ

ளா

ளி

ளீ

ளு

ளூ

ளெ

ளே

ளை

ளொ

ளோ

ளௌ

றா

றி

றீ

று

றூ

றெ

றே

றை

றொ

றோ

றௌ

னா

னி

னீ

னு

னூ

னெ

னே

னை

னொ

னோ

னௌ

 

தமிழ்